Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok 6:40 

16:45

Streda 18:00  
Štvrtok

18:00

 
Piatok  18:00 detská 16:45 
Sobota 7:00  
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:18

Birmovka

„A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti;
a naplní ho bázeň pred Pánom.“
(Iz 11:2-3

Sv. birmovania je v našej farnosti 5.júna 2016.

Dôležité veci ohľadom birmovky:
Birmovanci:
Ak chcem niečo milovať, musím to poznať. Tak, čo treba vedieť?
1. základné modlitby
2. hľadať vo Svätom písme
3. poznať odpovede na otázky (všetky sme prebrali na stretnutiach)
4. poznať priebeh udeľovania sviatosti birmovania a dary Ducha Svätého
5. s každým birmovacom osobný rozhovor
6. duchovne sa pripraviť na prijatie Ducha Svätého (sv. spoveď, modlitba..)
7. poznať životopis svätca, ktorého birmovné meno si si vybral

Otázky pre birmovancov

1.Kto je človek?

2.Aké tri rozmery človeka poznáme?

3.Čo je viera?

4.Môže človek sám získať vieru?

5.Čo musíme robiť, aby sme vieru nestratili?

6.Načo je dobré veriť?

7.Kto je Boh?

8.Kedy vznikol a v koľkých osobách je?

9.Cez koho sú zjavení Otec a Syn?

10.Ktorá Božská Osoba sa stala človekom?

11.Kto je Kristus?

12.Akých 5 ciest medzi Bohom a človekom poznáme?

13.Ako delíme Sv. Písmo?

14.Vymenuj evanjelistov Nového Zákona?

15.Čo je modlitba?

16.Kto nás naučil modlitbu „Otče náš“...?

17.Koľko prosieb obsahuje modlitba „Otče náš“...?

18.Aké formy modlitby poznáme?

19.Aké ťažkosti mávame pri modlitbe?

20.Odkiaľ pochádza 10. Božích prikázaní?

21.Vymenuj ich?

22.Čo nám hovorí prvé a prikazuje druhé?

23.Čo máme zachovávať podľa tretieho a k čomu nás nabáda štvrté?

24.Vysvetli piate a čo zakazuje šieste?

25.Ako sa previníš proti siedmemu a čo hovorí ôsme?

26.Pred čím varuje deviate a čo zakazuje desiate?

27.Vysvetli tajomstvo Veľkej noci?

28.Čo ustanovil Ježiš Kristus na Zelený štvrtok?

29.Prečo slávenie soboty v Starom Zákone nahradila nedeľa v Novom?

30.Čo je Cirkev a kto ju založil?

31.Akým spôsobom sa vstupuje do Cirkvi?

32.Vymenuj sviatosti Cirkvi.

33.Kto môže krstiť a akým spôsobom?

34.Aké podmienky musí spĺňať krstný rodič?

35.Ktorými sviatosťami sme uvádzaní do kresťanského života?

36.Z akých úkonov sa skladá sviatosť zmierenia?

37.Aké sú účinky sviatosti zmierenia?

38.Čo je to Eucharistia?

39.Kto ju môže vysluhovať?

40.Aké má účinky?

41.Vysvetli sviatosť birmovania a kto ju môže vysluhovať.

42.Čo je krizma?

43.Kedy prijímame sviatosť pomazania chorých?

44.Kto ju vysluhuje a ako?

45.Kto je kňaz?

46.Aké sú tri stupne kňazstva?

47.Aké sú hlavné ciele sviatosti manželstva?

48.Ktoré tri sviatosti môžeme prijať len raz?

49.Čo je svätá omša a z čoho sa skladá?

50.Čo je stredobod svätej omše?

Odpovede na otázky:

1.Človek je Boží tvor, ktorému Boh dal dušu a stvoril ho na svoj obraz.

2.Telesný, duševný a duchovný.

3.Uskutočnená odpoveď na Božie volanie.

4.Nie. Viera je milosť, ktorú nám daruje Boh.

5.Živý div Božím slovom, uskutočňovať ju skrze lásku, udržiavať ju nádejou a prosiť Boha o jej zachovanie.

6.Aby človek mohol byť spasený.

7.Boh je Pán celého sveta a náš Otec Nebeský.

8.Boh nevznikol, je večný, nemá začiatok ani koniec a je v troch osobách.

9.Cez Ducha Svätého.

10.Druhá Božská osoba, Ježiš Kristus.

11.Druhá Božská osoba, Boží Syn.

12.Boh hovorí k človeku cez Bibliu, prírodu a svedomie a človek sa spája s Bohom cez modlitbu a sviatosti.

13.Starý Zákon 46 kníh a Nový Zákon 27 kníh.

14.Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

15.Modlitbe ja rozhovor s Bohom, povznesenie duše k Bohu.

16.Ježiš Kristus na prosbu učeníkov.

17.sedem

18.Velebenie, prosby, orodovanie, vzdávanie chvály a vďaky.

19.Roztržitosť, nedostatok viery, nedôvera.

20.Z hory Sinaj a dal ich Boh Mojžišovi.

21.Vymenuj ich: ...

22.V krátkosti vysvetli prvé a druhé.

23.Vysvetli tretie a štvrté.

24.Vysvetli piate a šieste.

25.Vysvetli siedme a ôsme.

26.Vysvetli deviate a desiate.

27.Umučenie, smrť a slávne zmŕtvychvstanie. Víťazstvo Krista nad hriechom a smrťou, vykúpenie človeka.

28.Sviatosť Oltárnu a sviatosť kňazstva.

29.Pretože, v nedeľu Ježiš Kristus vstal zmŕtvych.

30.Spoločenstvo Božieho ľudu. Je Kristovým tajomným telom, ktorého hlavou je Kristus a údmi sú všetci členovia Božieho ľudu.

31.Krstom.

32.Vymenuj ich: ...

33.Kňaz a v prípade nebezpečenstva smrti každý človek, ale musí povedať slová: „Meno, Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a leje vodu na hlavu.“

34.Mal by mať všetky sviatosti.

35.Krstom – nový život, birmovaním – posilnenie a Eucharistiou – chlieb večného života.

36.Privítanie, vyznanie hriechov a prijatie sviatostného pokánia, ľútosť, rozhrešenie, zadosťučinenie.

37.Zmierenie sa s Bohom, získanie milostí, odpustenie hriechov, pokoj svedomia, vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

38.Eucharistia – je Srdcom a vrcholom života Cirkvi, pamiatka Veľkej noci, je to sám Kristus.

39.Len platne vysvätený kňaz.

40.Prehlbuje zjednotenie prijímajúceho s Bohom, odpúšťa mu všedné hriechy a chráni ho pred ťažkými hriechmi.

41. Birmovanie, zdokonaľuje krstnú milosť, je to sviatosť, ktorá dáva dary Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenila v Božom synovstve a dáva schopnosť birmovným, aby slovom a skutkom pomáhali viere a bránili ju, ako odvážni synovia Krista. Vysluhuje ju biskup a v niektorých prípadoch delegovaný kňaz.

42. Krizma je olej, zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia.

43. Keď sa veriaci ocitne v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.

44. Jedine kňaz, alebo biskup, posväteným olejom pomažú chorého na čele a rukách a vyprosuje osobitnú milosť.

45. Prostredník medzi Bohom a ľuďmi.

46. Diakonát, presbyterát a episkopát.

47. Vzájomná láska, plodenie a výchova detí.

48. Krst, birmovanie a posvätenie kňazstva.

49. Nekrvavá obeta Nového zákona, v ktorej Kristus pod spôsobom chlebom a vína sprítomňuje svoju obetu na kríži. Bohoslužba slova a bohoslužba obety - 2 časti sv. omše.

50. Je premenenie chleba a vína na Kristovo Telo a Krv.


Dary Ducha Sv.
Dar múdrosti:
Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote (neúspech, utrpenie atď.), ak ich znášame z lásky k Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi.
Dar rozumu:
Ním chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje, že aj tí najjednoduchší ľudia (dokonca i deti) dokážu chápať Božie pravdy.
Dar nábožnosti:
Nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe ako aj úctu a dôveru k Bohu.
Dar rady:
Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.
Dar bázne voči Bohu:
Nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť.
Dar sily:
Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy. Dáva nám odvahu postaviť sa zoči-voči našim nepriateľom a nepriateľom Boha.
Dar poznania (vedomosti):
Pomocou tohoto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho.
Rodičia a farské spoločenstvo:
Aj pre rodičov, birmovných rodičov a celé farské spločenstvo je tu úloha: prosiť za našich birmovancov, aby prijali Ducha Svätého s otvoreným srdcom.

PhDr. Jozef Šamaj

spavca farnosti

 

 

 
Čítať 3566 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk